Investeringsfond

Under 2006 gjordes ett arbete inom styrelsen för att ta fram en underhålls- och investeringsfond. Detta för att försöka uppskatta när i tiden stora utgifter (t ex omasfaltering av våra gator) skulle komma. Det gör det möjligt att sätta av pengar och att fördela höjningar av samfällighetsavgiften så att det inte blir så kännbart för medlemmarna. Arbetet resulterade i ett dokument:


Underhålls- och förnyelseplan Rasten 2006

Kalkyldelen för detta dokument uppdaterades under 2015 (under fliken ”Underhållsplan”):
Kalkyl för underhålls- och förnyelseplan Rasten 2015